ТОВ "ФК "ФЕНІКС"

Код за ЄДРПОУ: 35075436
Телефон: +38 (067) 322 55 93
e-mail: fkfeniks@ukr.net
Юридична адреса: 01042, м. Київ, пров. Новопечерьский, буд. 5
 

Послуги

1. Відомості, що підтверджують унесення Платіжної системи до Реєстру.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансовою компанією «ФЕНІКС» (ТОВ «ФК «ФЕНІКС») створено Внутрішньодержавну платіжну систему «City24» (ВПС «City24» та/або Платіжна система).

 Правила ВПС «City24» узгоджені Національним банком України, про що ТОВ «ФК «ФЕНІКС», як Платіжна організація ВПС «City24», отримала Свідоцтво №36 від 02.08.2017 року, а відомості про ВПС «City24» внесено до Реєстру платіжних систем Національним банком України .

Метою діяльності ВПС «City24» є забезпечення населенню України можливості швидко та зручно здійснювати оплату коштів через пункти приймання платежів за послуги комунальних підприємств, телефонного зв’язку, доступу до інтернет, кабельного телебачення, тощо.

 

2. Опис організаційної структури Платіжної системи.

Організаційна структура Платіжної системи – це сукупність визначених Платіжною організацією суб’єктів, їх функцій, прав і обов’язків, а також сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу коштів та забезпечення діяльності Платіжної системи.

Суб’єктами організаційної структури в Платіжній системі є:

- Платіжна організація;

- Розрахунковий банк;

- Учасники Платіжної системи;

-Оператори послуг платіжної інфраструктури Платіжної системи;

- Користувачі.

Функції Платіжної організації, Оператора послуг платіжної інфраструктури Платіжної системи виконує ТОВ «ФК «ФЕНІКС», яка надає послуги учасникам Платіжної системи.

Функції Розрахункового банку виконує ПАТ «ТАСКОМБАНК» .

Учасники Платіжної системи (Учасники) – банки чи небанківські фінансові установи, що мають ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку та на підставі договору з Платіжною організацією надають платіжні послуги Користувачам.

Користувачі – фізичні, юридичні особи та фізичні особі-підприємці, якім надаються послуги Платіжної системи щодо виконання переказу коштів (платники та отримувачі).

Взаємовідносини між Платіжною організацією, Учасниками та користувачами в Платіжній системі будуються на договірних засадах. Умови договорів між ними мають відповідати нормативним документам Платіжної системи, нормативно-правовим актам Національного банку, законодавству України.

 

3. Склад керівних органів Платіжної організації Платіжної системи.

Вищим органом Платіжної організації (ТОВ «ФК «ФЕНІКС»)є Загальні збори, а Одноосібним виконавчим органом, який здійснює управляння поточною діяльністю - Генеральний директор Жарікова Юлія Олександрівна.

 

4. Умови участі в платіжній системі.

4.1.  Учасники Платіжної системи повинні відповідати наступним фінансовим критеріям Платіжної системи:

1) виконання економічних нормативів у відповідності до вимог Національного банку – для банківських установ;

2) прибуткова діяльність за попередній звітний рік – для небанківська фінансова установ.

4.2. Учасники Платіжної системи повинні відповідати наступним технічним критеріям Платіжної системи:

1) забезпечення учасником Платіжної системи технічної й технологічної можливості своєї участі в роботі Платіжної системи відповідно до вимог Правил;

2) виконання учасником Платіжної системи вимог до системи захисту інформації.

4.3. Учасники Платіжної системи повинні відповідати наступним організаційним критеріям Платіжної системи:

1) наявність в структурі учасника Платіжної системи спеціального підрозділу або уповноваженої особи для взаємодії з Платіжною системою;

2) забезпечення надання учасником Платіжної системи періодичної фінансової звітності Платіжній організації;

4.4. Учасники Платіжної системи повинні відповідати наступним юридичним критеріям Платіжної системи:

1) наявність банківської ліцензії (для банків)/ліцензії Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (для небанківських фінансових установ);

2) виконання учасником Платіжної системи вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

5. Перелік учасників Платіжної системи.

Учасниками Платіжної системи є – банки чи небанківські фінансові установи, що мають ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку та на підставі договору з Платіжною організацією надають платіжні послуги Користувачам.

З повним переліком Учасникам Внутрішньодержавної платіжної системи «City24» можна ознайомитись на сайті НБУ .

 

6. Порядок припинення участі та виключення учасника Платіжної системи, який порушує вимоги щодо участі в Платіжній системі або більше їм не відповідає.

6.1.Участь у Платіжній системі може бути припинена з ініціативи учасника або безпосередньо самою Платіжною організацією, у випадку якщо дії такого Учасника представляють значний ризик для Платіжної системи. Платіжна організація може також прийняти рішення щодо призупинення на певний період участі певного учасника в роботі Платіжної системи, а також обмеження його можливостей роботи у Платіжній системі (обмеження доступу до певних сервісів, зменшення лімітів).

6.2.У випадку порушення Учасником Платіжної системи умов договору про участь у Платіжній системі й цих Правил, Платіжна організація має право направити учаснику Платіжної системи письмове повідомлення/попередження про те, що його участь у Платіжній системі може бути припинена/призупинена. У повідомленні фіксується кожне таке порушення й визначається строк, протягом якого порушення повинне бути усунуте. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів.

Учасник Платіжної системи може продовжувати роботу у Платіжній системі лише після усунення виявлених недоліків.

6.3.Платіжна організація має право призупинити/обмежити участь Учасника у Платіжній системі на строк до одного року в разі порушення ним вимог Правил та/або договору про участь у Платіжній системі.

Платіжна організація має право поновити участь Учасника у Платіжній системі (у тому числі достроково) у разі усунення учасником Платіжної системи причин, які стали підставою для призупинення/обмеження його участі, за умови надання переліку заходів, проведених для усунення цих причин та підтвердних документів щодо цих заходів. Про призупинення/обмеження участі у Платіжній системі Платіжна організація письмово та/або електронною поштою повідомляє Учасника за 3 (три) календарних дні. Поновлення участі у Платіжній системі у разі її призупинення або скасування обмеження можливостей Учасника відбувається після усунення ризиків, що виникли, протягом 1 (одного) календарного дня після завершення перевірки Платіжною організацією фактів їх усунення.

У разі не усунення учасником Платіжної системи причин, що стали підставою для призупинення/обмеження його участі у Платіжній системі, Платіжна організація має право припинити участь такого Учасника у Платіжній системі.

6.4.Участь Учасника у Платіжній системі може бути припинена Платіжною організацією, якщо учасник Платіжної системи не здатний або обґрунтовано може вважатися нездатним виконати свої зобов’язання, як Учасника, у наступних випадках, але не виключно:

 1. систематичне порушення учасником Платіжної системи умов договору з Платіжною організацією та вимог цих Правил;
 2. запровадження процедури припинення діяльності учасника Платіжної системи (крім перетворення);
 3. розпочата процедура банкрутства учасника Платіжної системи;
 4. Національним банком прийнято рішення про віднесення банка, який є учасником Платіжної системи, до категорії неплатоспроможних;
 5. виключення небанківської фінансової установи, яка є учасником Платіжної системи, з реєстру фінансових установ;
 6. в учасника Платіжної системи відкликано банківську ліцензію/ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
 7. нездійснення ним як учасником Платіжної системи переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання договору про участь у Платіжній системі;
 8. не усунення причин, за якими під час участі у Платіжній системі Платіжною організацією було призупинено/обмежено участь учасника у Платіжній системі;
 9. невиконання учасником Платіжної системи вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 10. з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання учасником Платіжної системи його функції.

Підставою для припинення участі у Платіжній системі за ініціативою Платіжної організації та розірвання договору про участь у Платіжній системі, є відповідний лист, направлений учаснику Платіжної системи Платіжною організацією в письмовій формі.

6.5.Участь у Платіжній системі може бути припинена самим учасником Платіжної системи з попереднім письмовим повідомленням, направленим Платіжній організації. Повідомлення повинно бути подане не менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту припинення участі у Платіжній системі, починаючи з дати одержання Платіжною організацією повідомлення Учасника.

6.6.Платіжна організація при виході учасників Платіжної системи із складу Платіжній системі проводить перевірку виконання ним нижченаведених умов:

 1. припинити використання торговельних марок Платіжної системи;
 2. учасник Платіжної системи повинен повідомити торговців, з яким він уклав договори на прийом платежів в рамках Платіжної системи, про припинення участі у Платіжній системі і розірвати відповідні договорів за 30 днів до передбачуваної дати виходу;
 3. проведення остаточних розрахунків з іншими Учасниками та Користувачами у Платіжній системі.

6.7.Учасник Платіжної системи несе відповідальність за цими Правилам та договорами, укладеними з суб’єктами організаційної структури Платіжної системи по всіх зобов’язаннях, не виконаних ним до дати припинення дії договору про участь у Платіжній системі.

З моменту одержання повідомлення про припинення участі у Платіжній системі, учасник Платіжної системи зобов’язаний виконати всі невиконані зобов’язання за договорами, укладеними з суб’єктами організаційної структури Платіжної системи, і умови, передбачені цими Правилами, які є необхідними для припинення участі у Платіжній системі.

Учасник Платіжної системи повинен негайно передати Платіжній організації всі конфіденційні документи та/або такі, що є власністю Платіжної організації, отримані ним як учасником Платіжної системи. Учасник Платіжної системи повинен продовжувати виконання зобов’язань із питань збереження конфіденційності й відповідати за всі зобов’язання, що виникають за його участі після припинення дії договору про участь у Платіжній системі.

6.8.Участь у Платіжній системі для Учасника припиняється після виконання ним відповідних умов припинення участі у Платіжній системі. Якщо в результаті перевірки встановлено, що ці умови не виконані, або виконані частково, то Платіжна організація, за узгодженням з учасником Платіжної системи, встановлює новий термін для повного виконання перерахованих вище умов. По закінченню цього терміну перевірка виконання цих вимог поновлюється.

6.9.Розрахунковий банк протягом трьох робочих днів з дати припинення участі Учасника у Платіжній системі, перераховує залишок коштів з рахунку Учасника на його рахунок в іншому банку, та повідомляє про закінчення договірних відносин. Після цього учасник Платіжної системи підписує з Платіжною організацією відповідний договір про припинення дії договору про участь у Платіжній системі.

 

7. Опис послуг, що надаються Платіжною системою, у тому числі всіх платних послуг.

Учасники Платіжної системи надають користувачам наступні види послуг з переказу коштів у національній валюті України:

 1. переказ коштів, ініційованих у готівковій формі фізичною особою (резидент) або фізичною особою – підприємцем (резидент), на користь юридичної особи (резидент) або фізичної особи – підприємця (резидент) або фізичної особи (резидент), із зарахуванням суми переказу на її рахунок, відкритий у будь-якому банку України;
 2. переказ коштів, ініційованих у готівковій формі фізичною особою (резидент), на користь фізичної особи (резидент), з видачою суми переказу готівкою в межах території України;
 3. переказ коштів, ініційованих у безготівковій формі фізичною особою (резидент) із використанням ЕПЗ, на користь юридичної особи (резидент) або фізичної особи – підприємця (резидент) або фізичної особи (резидент), із зарахуванням суми переказу на її рахунок, відкритий у будь-якому банку України;
 4. переказ коштів, ініційованих у безготівковій формі фізичною особою (резидент) із використанням ЕПЗ, на користь фізичної особи (резидент), з видачою суми переказу готівкою в межах території України.

 

8. Вартість послуг, що надаються користувачам платіжної системи.

Переказ коштів здійснюється виключно в національній валюті України (гривні).

Тарифи (комісійна винагорода) на переказ коштів залежать від конкретного Торговця чи Провайдера, послуги якого сплачуються в терміналі:

 клієнти можуть ознайомитися з тарифами на переказ коштів безпосередньо ДО моменту оплати обрашви потрібну послугу відповідного Торговця / Провайдера / Отримувача  на ПТКС;

невід’ємною частиною інтерфейсу ПТКС є послуга «Калькулятор», яка надає можливість розрахувати комісійну винагороду за переказ коштів конкретного сервісу до фактичної сплати коштів.

Враховуючи, що ПТКС не мають технічної можливості видавати решту, у разі внесення надлишкової суми коштів до терміналу самообслуговування, термінал пропонує надіслати залишок на будь-який доступний в інтерфейсі ПТКС сервіс за вибором користувача.

 

9. Перелік прав і обов'язків платіжної організації платіжної системи та її учасників.

Функції, права та обов’язки Платіжної організації.

Основною функцією Платіжної організації є забезпечення діяльності Платіжної системи.

Права Платіжної організації:

 1. вносити зміни та доповнення до Правил;
 2. вносити зміни та доповнення до тарифів комісійних винагород учасників, тарифів системних комісійних винагород Платіжної системи (Платіжної організації), та порядку їх розрахунку, розподілу і виплати (утримання);
 3. виконувати функції учасника Платіжної системи (за умови отримання ліцензії Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків та відповідності вимогам, встановленим для учасників Платіжної системи цими Правилами та законодавством України);
 4. доручати (делегувати), змінювати, обмежувати та припиняти надані учасникам Платіжної системи права на укладення з торговцями договорів на прийом платежів та здійснення з ними розрахунків;
 5. приймати рішення про участь або припинення/призупинення участі у Платіжній системі відповідних юридичних осіб і укладати з ними відповідні договори;
 6. визначати види обмежень, а також встановлювати системні обмеження щодо здійснення операцій у Платіжній системі;
 7. вимагати від Учасників Платіжної системи дотримання та усунення допущенних ними порушень Правил, та договірних зобов’язань перед Платіжною організацією та іншими суб’єктами організаційної структури Платіжної системи;
 8. встановлювати перелік відомостей, які становлять конфіденційну інформацію й комерційну таємницю Платіжної системи;
 9. приймати рішення щодо припинення Платіжної системи;
 10. мати інші права передбачені законодавством України, Правилами та окремими договорами, укладеними з суб’єктами організаційної структури Платіжної системи.

Обов’язки Платіжної організації:

 1. здійснювати контроль за дотриманням Правил учасниками Платіжної системи;
 2. забезпечувати організаційну й технологічну цілісність Платіжної системи;
 3. здійснювати адміністративне керування Платіжною системою;
 4. здійснювати інформаційно-консультативне обслуговування учасників Платіжної системи;
 5. забезпечити побудову та функціонування системи захисту інформації у Платіжній системі;
 6. забезпечити діяльність процесингової системи Платіжної системи, її розробку, випробування, впровадження, оновлення, моніторинг роботи, надійне функціонування, обслуговування та її взаємодію з процесинговими системами учасників Платіжної системи;
 7. визначати тарифи комісійних винагород учасників, тарифи системних комісійних винагород Платіжної системи (Платіжної організації), та порядок їх розрахунку, розподілу і виплати (утримання);
 8. визначати маркетингову політику щодо розвитку Платіжної системи і забезпечувати її проведення;
 9. представляти Платіжну систему у зовнішніх відносинах;
 10. забезпечувати управління ризиками у Платіжній системі;
 11. забезпечувати дотримання учасниками Платіжної системи всіх видів обмежень щодо здійснення операцій у Платіжній системі;
 12. забезпечувати вирішення спорів учасників Платіжної системи між собою і між учасниками та користувачами, пов’язаних із функціонуванням Платіжної системи;
 13. сумлінно, вчасно й у повному обсязі виконувати інші обов’язки передбачені законодавством України, Правилами та окремими договорами, укладеними з суб’єктами організаційної структури Платіжної системи.

Функції, права та обов’язки учасників Платіжної системи.

Основною функцією учасників Платіжної системи є надання користувачам послуг з переказу коштів у Платіжній системі. Крім того, додатковою функцією учасників Платіжної системи є організація, за дорученням Платіжної організації, мережі торговців у Платіжній системі шляхом укладення відповідних договорів з ними.

Права учасників Платіжної системи:

 1. здійснювати свою діяльність у Платіжній системі;
 2. отримувати за свою діяльність у Платіжній системі комісійну винагороду у розмірі та порядку, визначеному Платіжною організацією;
 3. використовувати торговельні марки (знак для товарів і послуг) Платіжної системи у порядку, передбаченому Правилами;
 4. вносити до Платіжної організації пропозиції та зауваження щодо поліпшення Правил, роботи Платіжної системи та її складових;
 5. звертатися до Платіжної організації з клопотанням щодо надання такому учаснику права укладати договори на прийом платежів з торговцями та здійснювати з торговцями розрахунки за прийнятими на їх користь платежами в Платіжній системі;
 6. отримувати інформаційно-консультативну підтримку від Платіжної організації;
 7. в односторонньому порядку відмовитися від участі у Платіжній системі (розірвати договір) у порядку встановленому Правилами;
 8. мати інші права передбачені законодавством України, Правилами та окремими договорами, укладеними з суб’єктами організаційної структури Платіжної системи.

Крім того, учасник Платіжної системи має право встановлювати для користувачів тарифи комісійної винагороди та ліміти щодо послуг, що надаються у межах Платіжної системи, з урахуванням обмежень, встановлених Платіжною організацією.

Обов’язки учасників Платіжної системи:

 1. дотримуватись Правил та договорів, укладених з Платіжною організацією та іншими суб’єктами організаційної структури Платіжної системи;
 2. перевіряти відповідність внутрішніх правил про здійснення переказу коштів вимогам цих Правил, та у разі виявлення невідповідності, привести у відповідність свої внутрішні правил про здійснення переказу коштів до вимог цих Правил;
 3. забезпечувати надійне функціонування власних АПК, які забезпечують виконання обов’язків учасника у Платіжній системі;
 4. дотримуватись прийнятих Платіжною організацією вимог до системи інформаційної безпеки в процесі здійснення переказу коштів, визначених цими Правилами;
 5. зареєструвати власні платіжні пристрої у Платіжній системі до початку роботи у Платіжній системі, і виконувати актуалізацію відомостей про платіжні пристрої (зміна адреси розташування, видів платіжних пристроїв, тощо) шляхом подання Платіжній організації актуальних відомостей протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення таких змін;
 6. щоквартально, до 20 числа поточного місяця за звітнім кварталом, надавати Платіжній організації інформацію щодо його платіжних пристроїв (програмно-технічних пристроїв ПНФП, ПТКС, Інтернет-терміналів, тощо), які обслуговують Платіжну систему. Інформація щодо платіжних пристроїв Учасника має містити:
 7. адресу місцезнаходження(область, район, місто, вулиця, будинок);
 8. місце розташування (назва торгової мережі, магазину, відділення тощо);
 9. режим роботи;
 10. вид розміщення (внутрішнє/зовнішнє);
 11. вид платіжного пристрою.
 12. Відкрити поточний (для небанківських фінансових установ) або кореспондентський (для банків) рахунок в Розрахунковому банку для здійснення клірингу та взаєморозрахунків між учасниками Платіжної системи;
 13. Своєчасно та належно сплачувати системну комісійну винагороду Платіжній організації у відповідності з тарифами Платіжної організації;
 14. виконувати вимоги Розрахункового банку щодо підтримання залишку коштів на рахунку Учасника в Розрахунковому банку, необхідного для виконання своїх обов’язків у Платіжній системі;
 15. здійснювати інформаційно-консультативне обслуговування користувачів;
 16. надавати відповіді на запити Платіжної організації щодо діяльності Учасника у Платіжній системі;
 17. інформувати Платіжну організацію про укладення договорів на прийом платежів з торговцями та про будь-які зміни в таких договорах (у тому числі призупинення їх дії, розірвання та зміну істотних умов), до моменту виконання таких договорів в Платіжній системі;
 18. забезпечити розміщення в доступному для огляду користувачів місці або на моніторі платіжного пристрою інформації щодо найменування та місцезнаходження Учасника Платіжної системи, Платіжної організації та найменування Платіжної системи, номера телефону довідкової служби, електронної адреси, режиму роботи платіжного пристрою, строків зарахування коштів отримувачам та розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції);
 19. забезпечити видачу після здійснення операції з приймання готівки (у тому числі за допомогою платіжних пристроїв) для подальшого її переказу, касовий документ (квитанцію/чек тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов’язкові реквізити касового документа;
 20. забезпечити створення архівів електронних документів (зокрема збереження реєстрів трансакцій) та контроль за їх цілісністю, захист цих документів (у тому числі криптографічний) під час їх зберігання та передавання від платіжних пристроїв до процесингової системи Платіжної системи (системи автоматизації банку) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;
 21. забезпечити надання щомісячно та на вимогу контролюючих органів інформації про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням ПТКС;
 22. протягом 10 (десяти) календарних днів інформувати Платіжну організацію про: зміну процесингової системи Учасника; місцезнаходження серверів зберігання архівів електронних документів (зокрема збереження реєстрів трансакцій), тощо;
 23. зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, що стала відомою учаснику Платіжної системи при виконанні обов’язків у Платіжній системі;
 24. брати участь у розгляді і вирішенні спорів з іншими Учасниками і Користувачами, пов’язаними із функціонуванням Платіжної системи;
 25. відшкодувати Платіжній організації й іншим учасникам Платіжної системи у повному обсязі збитки, заподіяні їм внаслідок порушення умов цих Правил з вини такого учасника;
 26. вчасно й належно виконувати інші обов’язки передбачені законодавством України, Правилами та окремими договорами, укладеними з суб’єктами організаційної структури Платіжної системи.

Крім того, учасники Платіжної системи, які мають намір укласти та/або уклали договори з торговцями на прийом платежів в Платіжній системі зобов’язується:

 1. переконатися, що діяльність торговця відповідає чинному законодавству України. На вимогу Платіжної організації, учасник Платіжної системи повинен отримати детальний опис бізнес-діяльності торговця;
 2. передбачити в договорі з торговцем право учасника Платіжної системи та/або Платіжної організації, обмежити або припинити відповідний договір з торговцем;
 3. зберігати архів документів, що містять дані відносно торговця, включаючи будь-яку інформацію, пов’язану з розслідуваннями, протягом 2 років після припинення дії відповідної угоди;
 4. здійснювати контроль за дотриманням торговцем вимог договору. У разі неодноразового порушення торговцем вимог договору, учасник Платіжної системи вживає необхідних адекватних заходів, які передбачені договором з торговцем, або розриває договір, та передає інформацію про такого торговця в Платіжну організацію;
 5. проводити підготовчу роботу з торговцем, що необхідна для забезпечення інтеграції інформаційної системи торговця з процесинговою системою Платіжної системи, а також безкоштовно надає йому консультації, що пов’язані із здійсненням переказів коштів в Платіжній системі на користь такого торговця;
 6. здійснювати розрахунки з торговцями за переказами, ініційованими в Платіжній системі, на умовах та в терміни, визначені договорами з торговцями, а у разі, якщо такі умови і терміни договором не встановлені, то такі розрахунки мають бути здійсненні в межах, встановлених законодавством України;
 7. надавати Платіжній організації на її вимогу документи, що підтверджують завершення розрахунків з торговцями;
 8. надавати торговцям реєстри трансакцій за переказами, ініційованими в Платіжній системі на користь таких торговців, у порядку та в терміни, установлені в договорі або в їх письмових вимогах, а також необхідні роз’яснення щодо них.

Банки, які є учасниками Платіжної системи та залучають комерційних агентів для здійснення операцій з приймання коштів для подальшого переказу у Платіжній системі, зобов’язані забезпечити виконання залученими комерційними агентами обов’язків, встановлених цими Правилами для учасників Платіжної системи. Окрім цього, банк, який залучає комерційного агента для приймання готівки для подальшого її переказу в Платіжній системі, має забезпечити виконання наступних обов’язків:

 1. відображати інформацію про кожну операцію з приймання готівки його комерційними агентами у системі автоматизації банку на внутрішньобанківському рахунку та/або внутрішній підсистемі системи автоматизації банку в той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу коштів платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу коштів після закінчення операційного часу);
 2. визначити необхідність створення страхового (резервного) фонду для забезпечення безперебійної роботи;
 3. додатково забезпечити розміщення в доступному для огляду користувачів місці або на моніторі платіжного пристрою інформації щодо найменування та місцезнаходження комерційного агента банку;
 4. забезпечити видачу після здійснення операції з приймання готівки (у тому числі за допомогою платіжних пристроїв) для подальшого її переказу, касовий документ (квитанцію/чек тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов’язкові реквізити касового документа;
 5. залучати лише тих комерційних агентів, які відповідають вимогам, встановленим Національним банком, зокрема відомості про укладені агентські договори з якими надані Національного банку та внесені до реєстру комерційних агентів, який веде Національний банк;
 6. повідомити Платіжну організацію та погодити з нею залучення комерційних агентів, до початку їх роботи у Платіжній системі, і в подальшому виконувати актуалізацію відомостей про таких комерційних агентів;
 7. самостійно вести розрахунки із залученими комерційними агентами;
 8. сприяти Платіжній організації в призупиненні діяльності певним комерційним агентом в Платіжній системі, при здійсненні ними ризикової діяльності чи порушенні цих Правил;
 9. вчасно й належно виконувати інші обов’язки передбачені законодавством України, Правилами та окремими письмовими вимогами Платіжної організації.
 10. забезпечити створення архівів електронних документів (збереження інформації про прийняту готівку, реєстри тощо) та контроль за їх цілісністю, захист цих документів (у тому числі криптографічний) під час їх зберігання та передавання від платіжних пристроїв до системи автоматизації банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Банки, які є учасниками Платіжної системи та залучають комерційних агентів для здійснення операцій з приймання коштів для подальшого переказу у Платіжній системі, несуть відповідальність перед платником та отримувачем, пов’язану з проведенням переказу, відповідно до Закону про платіжні системи та умов укладених між банком та комерційним агентом договорів.

 

10. Порядок вирішення спорів між Учасниками та Користувачами платіжної системи.

У разі виникнення суперечностей між учасниками Платіжної системи, пов’язаних із функціонуванням Платіжної системи, у т.ч. пов’язаних зі здійсненням переказів або розрахунків між Учасниками, невиконанням або неналежним виконанням ними своїх зобов’язань під час роботи у Платіжній системі, такі спори вирішуються в претензійному порядку, передбаченому законодавством України. За згодою сторін спору він може бути розглянутий за участю Платіжної організації в порядку, передбаченому цим розділом Правил. Спір може бути переданий на розгляд за участю Платіжної організації в порядку, передбаченому цими Правилами до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і за тих самих підстав. При вирішенні спорів і розбіжностей сторона, право якої порушено, може вимагати у винної сторони відшкодування збитку в повному обсязі (за його наявності) якщо інше не передбачено угодою, укладеною між сторонами спору.

Претензія учасника Платіжної системи, викладена в письмовій формі за підписом його уповноваженої посадової особи, направляється іншій стороні спору рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Претензія повинна бути заявлена протягом одного місяця після виникнення підстави для претензії, і містити посилання на обставини, що стали підставою для її пред’явлення, а також дату виникнення зазначених обставин. Претензії, які надійшли після закінчення зазначеного строку, не розглядаються.

Сторони спору повинні прийняти всі заходи до вирішення спорів і розбіжностей, що виникають у процесі взаємодії між учасниками Платіжної системи, шляхом взаємних переговорів, результати яких оформлюються протоколами погоджень. У цих протоколах визначаються конкретні строки виконання зобов’язань сторонами (відшкодування збитку, перерахування штрафів, виконання певних дій і т.п.). Якщо, у відповідності до цих Правил, виконання умов протоколу вимагає участі Платіжної організації, копія протоколу узгодження направляється зацікавленою стороною спору Платіжній організації. Платіжна організація має право запитувати в будь-яких учасників Платіжної системи будь-яку інформацію, необхідну для виконання умов протоколу.

Учасники Платіжної системи зобов’язані без шкоди для інших своїх зобов’язань, що випливають з цих Правил, співпрацювати із Платіжною організацією, включаючи надання будь-якої інформації, що стосується діяльності учасників у Платіжній системі, забезпечення доступу до всіх відповідних матеріалів учасника Платіжної системи при здійснені Платіжною організацією контролю за діяльністю учасників у Платіжній системі.

Розгляд претензій передбачає вивчення обставин, що дозволяють встановити виконання (невиконання) сторонами своїх функцій і зобов’язань, що випливають з цих Правил.

Якщо обставини спору, серед іншого, стосуються дійсності, цілісності, правильності, незмінності документів на переказ, повідомлень, інших питань електронного документообігу, то розгляд спору здійснюється за згодою сторін спору погоджувальною комісією, створюваною Платіжною організацією за участю зацікавлених учасників Платіжної системи із проведенням досліджень нею документів на переказ, повідомлень, що є предметом претензії.

Погоджувальні комісії створюються для розгляду конкретного спору. Вони діють у відповідності до цих Правил та не є за своїм статусом третейським судом. Завданням погоджувальної комісії є поновлення порушеного права сторони спору шляхом всебічного, повного та об’єктивного розгляду обставин спору.

До складу погоджувальної комісії включаються представники від кожної сторони спору й представник Платіжної організації. При необхідності, за рішенням погоджувальної комісії, для проведення експертизи запрошується незалежний експерт-представник сторонньої організації. За необхідності, для розгляду спору запрошуються представники Розрахункового банку та/або оператора послуг платіжної інфраструктури.

Засідання погоджувальної комісії проводяться за місцем визначеним Платіжною організацією. Голова погоджувальної комісії направляє сторонам спору повідомлення електронною поштою про день, час та місце проведення засідання комісії не пізніше ніж за 7 днів до такого засідання. Розгляд спору здійснюється на засіданні погоджувальної комісії за участю сторін спору або їх представників, якщо сторони спору не домовились про інше щодо їхньої участі в засіданні.

Створення погоджувальної комісії оформляється угодою, підписаною повноважними представниками Платіжної організації й сторін спору, між якими виникли спори або розбіжності.

Сторони спору мають право попередньо знайомиться з документами, на підставі яких відбувається розгляд спору, подавати додаткові докази, клопотання, письмові та усні пояснення, брати участь у досліджені доказів, аргументовано заперечувати проти клопотань і доводів інших сторін спору, витребувати через Платіжну організацію документи й інформацію в інших учасників Платіжної системи, необхідні для об’єктивного розгляду спору. Учасники Платіжної системи, які одержали запит Платіжної організації про надання документів (інформації), необхідних для об’єктивного розгляду конкретного спору, зобов’язані надати засвідчені копії документів протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання запиту Платіжної організації.

Функцію представника погоджувальної комісії від Платіжної організації при розгляді конкретного спору у взаєминах зі сторонами спору або іншими учасниками Платіжної системи виконує повноважний представник Платіжної організації, призначений нею для участі при розгляді погоджувальною комісією конкретного спору між учасниками Платіжної системи. Зазначений представник є головою погоджувальної комісії, не є представником сторін, веде діловодство погоджувальної комісії на бланках Платіжної організації, його підпис засвідчується печаткою Платіжної організації.

Результати роботи погоджувальної комісії оформляються у формі висновку. В цьому висновку повинні бути зазначені строки виконання сторонами спору прийнятого рішення погоджувальної комісії, розподіл обов’язків (при необхідності – порядок розподілу між сторонами спору матеріальних витрат), пов’язаних з виконанням рішення погоджувальної комісії. Висновок підписується всіма членами погоджувальної комісії. Висновок погоджувальної комісії зі спірного питання виконується зобов’язальною стороною спору добровільно, в порядку та строки, що встановлені в ньому.

Рішення за спором у формі висновку має бути прийняте протягом 30 календарних днів після одержання погоджувальною комісією заяв сторін спору про його розгляд та документів, необхідних для розгляду й доведене до сторін спору у письмовій формі.

Записи баз даних Платіжної системи мають пріоритет над записами баз даних учасника Платіжної системи при розгляді доказів дійсності відповідних документів на переказ і повідомлень.

При неможливості врегулювання розбіжностей у претензійному порядку або при відмові сторони спору у добровільному порядку виконати приписи висновку погоджувальної комісії, або при незгоді сторони спору з висновком погоджувальної комісії, спір між його сторонами вирішується відповідно до законодавства України.

Спори, що виникають між учасниками та користувачами, вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення домовленості шляхом здійснення переговорів, спір вирішуватиметься в судовому порядку, за правилами підсудності.

Виникнення спору між учасниками Платіжної системи ні за яких обставин не повинно впливати на виконання їх поточних та майбутніх зобов’язань щодо здійснення переказу коштів у Платіжній системі.

11. Порядок (умови) здійснення переказу коштів

Можна ознайомитись у Публічній пропозиції на укладання договору про переказ коштів (Публічної оферти) 

 

          12. Пункти приймання / виплати переказів коштів 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФЕНІКС» у ВПС: «City24», «FLASHPAY», «ЛЕО», «Фінансовий світ», «ЕЛЕКТРУМ» -  відсутні.

 

13. Види валют переказу коштів 

Переказ коштів здійснюється виключно в національній валюті України (гривні).